Zásady ochrany osobných údajov

Vaše údaje sú v bezpečí

Ako pracujeme s osobnými údajmi, prečo a ako ich spracovávame.

Čo sú osobné údaje

Osobným údajom sa rozumie každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (dotknutá osoba). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä na základe určitého identifikátoru (meno, číslo, kód) alebo jedného či viacerých zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Medzi osobné údaje teda patria najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, môžu nimi byť informácia o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách danej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov („zákon o ochrane osobných údajov“) a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ robia s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ide najmä o ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Komu udeľujete svoj súhlas

Občianske združenie S rešpektom, so sídlom Klincová 19, 821 08 Bratislava, registrovaného Ministerstvom vnútra SR pod sp. zn.: VS/1-900/90-44632, IČO: 42413591 (ďalej „my“ alebo „OZ“), ktoré prevádzkuje web respektovanie.sk a srespektom.sk a spracováva ako prevádzkovateľ, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Pokiaľ sa na nás chcete obrátiť, napíšte, prosím, na e-mail: info@respektovanie.sk.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber e-mailov, materiálov, pozvánok na kurzy a semináre, za účelom ich zasielania v rozsahu:

 1. Meno, priezvisko, e-mail
 2. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslané správe.
 3. Tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii za účelom prihlásenia na kurz alebo seminár organizovaný OZ:

 1. Meno, priezvisko, telefon, e-mail
 2. Vašu registráciu môžete upraviť, alebo nás požiadať o jej zrušenie
 3. Tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov

Osobné údaje poskytnuté za účelom vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu alebo seminára:

 1. Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia
 2. Tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov

Údaje zbierané automatizovane

 1. V súčasnej dobe nevyužívame aplikácie na automatizovane zbierané údaje.
 2. V prípade, že sa to v budúcnosti zmení, môžeme pri vašom užívaní našej webovej stránky zbierať údaje o vašich návštevách našich webových stránok, používaní našich služieb. Tieto údaje zahŕňajú vašu IP adresu, správanie sa na webových stránkach respektovanie.sk a srespektom.sk a ich využitie.
 3. Tieto informácie sa získavajú automatizovane prostredníctvom cookies alebo trackovacích technológií, keďže vám chceme poskytovať čo najlepšie služby a obsah.
 4. Tieto údaje spracovávame po dobu 1 roka.

Vaše práva

Súhlas sa spracovaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na adresu info@respektovanie.sk alebo listu na adresu sídla OZ.

Pokiaľ ako prevádzkovateľ spracovávame vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Pokiaľ máte pochybnosti o tom, že vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlení, alebo o nápravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletný výmaz týchto údajov.

Zabezpečenie dát

S vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov užívame automatizované i neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii a Spojených štátoch amerických. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoje.

Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený/á.

K údajom majú prístup naši spolupracovníci (napr. koordinátorka kurzov, lektori a užívateľská podpora).

Pokiaľ sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania, sľubujeme, že budeme na sprostredkovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Osobné údaje (cookies) môžeme postúpiť spoločnostiam Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technológií. Postupujú sa len cookies, váš e-mail alebo meno nie.

Čestné prehlásenie

Spracovávame vaše osobné údaje len na základe zákonného právneho titulu (vyjadrili ste slobodný a dobrovoľný súhlas sa spracovaním svojich osobných údajov a my sme schopní tento súhlas doložiť, pretože je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy, alebo je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností užívateľa).

Spoločne s vašim súhlasom sme obdržali čestné prehlásenie, že ste starší ako 18 rokov.

Nepracujeme sa žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobné údaje hovoriace o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a filozofickom presvedčení, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote dotknutej osoby a genetický alebo biometrický údaj dotknutej osoby.

Spĺňame informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Pokračovaním využívania stránok respektovanie.sk a srespektom.sk vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle o tom, že ste uzrozumený/á so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli o spracovaní vašich osobných údajov riadne poučený/á a informovaný/á.

Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy a vy súhlasíte s týmto oprávnením.

Ak zmeníme zásady ochrany osobných údajov, sme povinní vás o tejto zmene vyrozumieť s predstihom formou e-mailové správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť či uložiť v elektronickej podobe.

Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v elektronické podobe a sú prístupné na webových stránkach respektovanie.sk.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 15. 5. 2018.Tu sa môžete prihlásiť k odberu noviniek z prostredia R+R.

Na kurzy alebo stretnutia sa môžete teraz prihlasovať on-line. U položiek, ktoré sú označené červeným R, sa môžete, po kliku na písmeno, prihlásiť na kurz. Ak chcete dostávať aktuálne a dôležité informácie - registrujte sa.

Dátum Miesto Názov kurzu
26.09.2020 Hummelova 4, Bratislava R+R - 4
08.10.2020 CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava R+R - 4
24.10.2020 Brehy, ZŠ a MŠ Záhumnie 24 R+R - 4
21.11.2020 Fascinujúce deti, Trenčianska 53/b, Bratislava R+R - 4
06.02.2021 Námestie kpt. Nálepku 612, Vráble R+R - 4
Copyright WEB-X 2013
Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb cookies. Pokračovaniem v prezeraní vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   Viac informácií   |   
Viac informácií   |