Náš tím - Slovensko

 

Kurzy Rešpektovať a byť rešpektovaný na Slovensku majú oprávnenie lektorovať len certifikovaní lektori, uvedení na tejto stránke, ktorí prešli lektorským výcvikom u Dr. Nováčkovej (v rokoch 2012-2013).Miroslava Kumančíková

Mgr. Miroslava Kumančíková

Psychologička, vyštudovala FF UK v Prahe (2000), odbory psychológia, pedagogika, absolvovala semestrálny pobyt na Kansas State University (1999). Absolvovala psychoterapeutický výcvik v skupinovej dynamickej psychoterapii a vzdeláva sa v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Má skúsenosti so zážitkovou pedagogikou. Ako trénerka, supervízorka a evaluátorka sa zúčastnila projektov na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí. Spolupracuje s časopisom Dieťa. Venuje sa individuálnej a skupinovej poradenskej a terapeutickej práci pre deti, rodičov a učiteľov a lektorskej činnosti.Katarína Martišová

Mgr. Katarína Martišová

Vyštudovala sociológiu na Trnavskej univerzite. Venuje sa teórii attachmentu a vzdelávaniu detí na prvom stupni s dôrazom na koncepciu Montessori a Vysoko efektívne učenie. S prístupom R+R sa stretla v roku 2010, keď absolvovala kurz. Skúsenosti s týmto prístupom získava najmä výchovou svojich dvoch detí. V súčasnosti je na materskej dovolenke.Tatiana Piovarčiová

RNDr. Tatiana Piovarčiová

Absolvovala Matematicko - fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Vyučovala na rôznych typoch škôl. Je autorka a spoluautorka viacerých projektov zameraných na pozitívne zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania. Pôsobí ako trénerka a konzultantka, odborný garant programu Vysoko efektívne učenie (predtým ITV) a riadenie zmeny v škole. Verí, že dospelí dokážu vychovávať, učiť deti a rásť spolu s nimi.


Marianna Rajecová

Mgr. Marianna Rajecová

Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave. Pracovala s predškolskými deťmi s fyzickým postihnutím, neskôr v dennom centre pre mladých ľudí s psychickými poruchami a v pedagogicko-psychologickej poradni. Venuje sa lektorovaniu R+R aj individuálnemu poradenstvu.Radka Rendošová

Bc. Radka Rendošová

Vyštudovala odbor Sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (2010). S prístupom Rešpektovať a byť rešpektovaný sa zoznámila pri jeho vzniku v deväťdesiatych rokoch a od vtedy jeho praktické princípy uplatňuje v osobnom ako aj pracovnom živote. Zaujíma sa o sebariadené vzdelávanie, ktoré je prirodzeným spôsobom učenia a poskytuje osobitú paradigmu nazerania na vzdelávanie ako vnútorne motivovaný proces. Ivan Vyskočil

Mgr. Ivan Vyskočil

Psychológ, od r. 2010 sa venuje najmä výchovnému poradenstvu a detskej, skupinovej i dospelej psychoterapii. Tri roky pracoval v liečebno-výchovnom sanatóriu s deťmi s ADHD a problémami v správaní, v súčasnosti pôsobí v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Sedem rokov vedie skupiny dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V jeho vlastnej praxi a pri rodičovskom poradenstve je prístup Respektovat a být respektován a Prístup zameraný na človeka od C. R. Rogersa úspešne hlavnou metódou práce.Tu sa môžete prihlásiť k odberu noviniek z prostredia R+R.

Na kurzy alebo stretnutia sa môžete teraz prihlasovať on-line. U položiek, ktoré sú označené červeným R, sa môžete, po kliku na písmeno, prihlásiť na kurz. Ak chcete dostávať aktuálne a dôležité informácie - registrujte sa.

Dátum Miesto Názov kurzu
26.09.2020 Hummelova 4, Bratislava R+R - 4
08.10.2020 CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava R+R - 4
24.10.2020 Brehy, ZŠ a MŠ Záhumnie 24 R+R - 4
21.11.2020 Fascinujúce deti, Trenčianska 53/b, Bratislava R+R - 4
06.02.2021 Námestie kpt. Nálepku 612, Vráble R+R - 4
Copyright WEB-X 2013
Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb cookies. Pokračovaniem v prezeraní vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   Viac informácií   |   
Viac informácií   |